szkola
przezdszkole
firma
esklep
stacja
gmina

Regulamin

REGULAMIN PROGRAMU WIARYGODNE TECHNIKUM

§ 1

1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w Programie organizowanym przez Wiarygodną Firmę Sp. z o.o.

2. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

a. Organizator Programu – Wiarygodna Firma Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Strzelecki 25, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000451075, kapitał zakładowy 212.000 zł w całości opłacony,

b. Uczestnik Programu lub Uczestnik – Szkoła zakwalifikowana do Programu po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie.

c. Program Wiarygodna Szkoła lub Program – program promocji Szkół, które w sposób nie budzący wątpliwości realizują swoje cele statutowe na odpowiednim, zgodnym z przyjętymi kryteriami przez Program poziomie.

d. Szkoła ubiegająca się o uczestnictwo w Programie – Szkoła publiczna lub niepubliczna, która spełniła łącznie warunki przewidziane w § 4 niniejszego Regulaminu.

e. Certyfikat Wiarygodnej Szkoły lub Certyfikat – Certyfikat przyznany przez Organizatora Programu, potwierdzający profesjonalizm, właściwy poziom nauczania oraz spełnione zasady bezpieczeństwa przez Uczestnika Programu.

f. Formularz Deklaracji Uczestnictwa w Programie Wiarygodna Szkoła lub Formularz – umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy Organizatorem Programu a Szkołą ubiegającą się o uczestnictwo w Programie na warunkach określonych w Regulaminie, dostępnym na stronie internetowej www.wiarygodnaszkola.pl.

g. Regulamin – niniejszy Regulamin Programu Wiarygodna Szkoła dostępny na stronie internetowej www.wiarygodnaszkola.pl oraz w siedzibie Organizatora Programu.

h. Baner Programu – standardowy wzór baneru informującego o udziale w Programie przez danego Uczestnika Programu, zamieszczany przez Uczestnika Programu na swojej stronie internetowej (jeśli taką posiada), który przekierowuje do wizytówki Uczestnika Programu

i. Wizytówka – podstrona internetowa utworzona i utrzymywana przez Wiarygodną Firmę Sp. z o.o. na rzecz Uczestnika Programu, która zawiera dane udostępnione przez niego na potrzeby Programu, tj.:

• pełna nazwa Szkoły,

• adres siedziby,

• numer nadanego Certyfikatu,

• adres strony internetowej,

• numer telefonu,

• adres email,

• logo,

• słowa klucze najlepiej opisujące szkołę,

• opis szkoły.

j. Partner Programu – podmiot, który współpracuje z Wiarygodną Firmą Sp. z o.o. przy realizacji Programu, a także taki, który popiera jego inicjatywę i misję.

k. Link – link, który przekierowuje do wizytówki Uczestnika Programu oraz standardowy wzór zapisu graficznego tego Linku wraz z informacją o udziale w Programie, zamieszczany w automatycznie przyłączanym podpisie w poczcie elektronicznej Uczestnika Programu.

l. Umowa – rozumie się przez to Deklarację Uczestnictwa w Programie Wiarygodna Firma w kategorii Szkoła oraz Regulamin Programu, które razem obligatoryjnie poświadczają fakt przystąpienia do Programu Wiarygodna Firma w kategorii Szkoła.

m. CKE – Centralna Komisja Egzaminacyjna.

n. OKE – Okręgowa Komisja Egzaminacyjna.

o. EWD – Edukacyjna Wartość Dodana.

p. IBE – Instytut Badań Edukacyjnych.

q. Szkoła – Szkoła publiczna i niepubliczna.

§ 2

Celem Programu Wiarygodna Szkoła jest:

a. ułatwienie rodzicom i potencjalnym uczniom dokonania oceny Szkoły przy podejmowaniu decyzji o jej wyborze,

b. wspieranie rozwoju i pozycji Szkół będących Uczestnikami Programu poprzez promocję ich pozytywnego wizerunku wynikającego z odpowiedniego poziomu nauczania i bezpieczeństwa uczniów oraz z uczestnictwa w Programie Wiarygodna Szkoła.

§ 3

Uczestnictwo w Programie Wiarygodna Szkoła gwarantuje:

a. ułatwienie rodzicom i potencjalnym uczniom dokonania oceny Szkoły przy podejmowaniu decyzji o jej wyborze,

b. promocję Szkoły będącej Uczestnikiem Programu poprzez stworzenie wizytówki wraz z informacjami o Szkole na stronie internetowej Organizatora Programu oraz w social media (Facebook),

c. uzyskanie spersonalizowanych materiałów marketingowych promujących pozytywny wizerunek wynikający z uczestnictwa w Programie. Materiały udostępniane są w formie elektronicznej za pośrednictwem panelu użytkownika dostępnego na stronie internetowej www.wiarygodnaszkola.pl, o których mowa w formularzu Deklaracji Uczestnictwa.

d. dostęp do produktów i usług Partnerów Programu w ramach oferty limitowanej przeznaczonej wyłącznie dla Uczestników Programu,

e. wystosowanie przez Organizatora Programu listu informującego Organ Prowadzący Szkołę o uzyskaniu Certyfikatu Wiarygodna Szkoła (za zgodą Dyrektora Szkoły),

f. przekazanie przez Organizatora Programu lokalnym mediom, właściwym dla siedziby Uczestnika Programu, informacji o uzyskaniu Certyfikatu Wiarygodna Szkoła przez Uczestnika Programu (za zgodą Dyrektora Szkoły).

§ 4

1. Warunkiem zakwalifikowania do Programu Wiarygodna Szkoła jest spełnienie łącznie następujących warunków:

a. spełnienie kryterium edukacyjnego określonego w § 5, ust. 2, pkt. a Regulaminu,

b. wypełnienie Deklaracji Uczestnictwa w Programie Wiarygodna Szkoła i przesłanie jej wraz z zaakceptowanym Regulaminem pocztą na adres siedziby Organizatora Programu lub dostarczenie wspomnianych dokumentów za pośrednictwem osoby upoważnionej przez Organizatora Programu do zawarcia Umowy.

2. Szkoła ubiegająca się o uczestnictwo w Programie zawiera Umowę za pośrednictwem Dyrektora Szkoły.

3. Przy zawarciu Umowy Organizator Programu dostarczy Szkole ubiegającej się o uczestnictwo w Programie Regulamin Programu. Dokument ten dostępny jest również na stronie internetowej Organizatora Programu www.wiarygodnaszkola.pl.

4. Szkoła ubiegająca się o uczestnictwo w Programie ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawdziwość i rzetelność danych przesłanych Organizatorowi Programu. Organizator Programu Wiarygodna Firma w kategorii Szkoła zastrzega sobie jednak prawo do odmowy zawarcia Umowy w przypadku nie dostarczenia dokumentów, o których mowa w § 4, ust. 1 lub przedstawienia dokumentów, których autentyczność budzi uzasadnione wątpliwości, a także podania przez Podmiot ubiegający się o uczestnictwo w Programie błędnych lub nieaktualnych danych przy zawarciu Umowy.

§ 5

1. Uczestnikiem Programu może zostać Szkoła, która po zakwalifikowaniu do Programu, w zależności od  spełnia poniższe kryteria:

a) uzyskała pozytywną ocenę w ilości min. 80 pkt. w procesie weryfikacji, o którym mowa w § 5 ust. 2,

b) zobowiązała się do zamieszczenia banera Programu na swoich stronach internetowych (o ile je posiada) oraz załączania linku w swoim podpisie dołączanym do treści korespondencji elektronicznej.

2. Trzystopniowy proces weryfikacji, o którym mowa w § 5 ust.1, lit. a opiera się na trzech kryteriach:

a) kryterium edukacyjne - kryterium kwalifikujące szkołę do Programu, gdzie w przypadku:

- Liceum Ogólnokształcącego oraz Technikum, kwalifikacja odbywa się na podstawie wskaźnika EWD (Edukacyjna Wartość Dodana). Pozytywną ocenę uzyskuje ta szkoła, która z co najmniej dwóch egzaminów zewnętrznych uzyskała wynik pozycjonujący szkołę  na obszarze SZKOŁY SUKCESU, SZKOŁY WSPIERAJĄCEJ lub SZKOŁY NIEWYKORZYSTANYCH MOŻLIWOŚCI osi współrzędnych w oparciu o wyniki ogłaszane przez Instytut Badań Edukacyjnych na stronie internetowej ewd.edu.pl.

b) kryterium bazy lub dostępu do niej, gdzie:

- za dostęp do Internetu przyznaje się odpowiednio 10 pkt.,

- za posiadanie pracowni komputerowych przyznaje się odpowiednio 10 pkt. za każdą, za funkcjonowanie w szkole platformy edukacyjnej

- 10 pkt. za funkcjonowanie elektronicznego dziennika

- za posiadanie lub dostęp do biblioteki przyznaje się odpowiednio 10 lub 5 pkt.

- za posiadanie lub dostęp do infrastruktury sportowej (boiska, sale gimnastyczne, hale sportowe, korty tenisowe, pływalnia, itp.) przyznaje się odpowiednio 10 pkt. lub 5 pkt.

c) kryterium bezpieczeństwa, do którego zalicza się:

- posiadanie certyfikatu „Bezpieczna Szkoła” itp., za które przyznaje się 10 pkt.

- uczestnictwo w innym zewnętrznym programie potwierdzającym bezpieczeństwo Szkoły udokumentowane Certyfikatem, za które przyznaje się 10 pkt.

- przedstawienie katalogu działań w Szkole mających służyć zapewnieniu bezpieczeństwa (np. ogrodzenie terenu Szkoły, monitoring lub inne), gdzie przyznaje się po 5 pkt. za każde działanie

- potwierdzenie posiadania (w Tabeli Kryteriów zaznaczyć krzyżykiem) instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w tym planu ewakuacji zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 1992 r., nr 92, poz. 460 z późniejszymi zmianami), za które przyznaje się 20 pkt.

Spełnienie kryterium bezpieczeństwa wymaga uzyskania min. 40 pkt.

3. Po zakończeniu procesu weryfikacji, Szkoła ubiegająca się o uczestnictwo w Programie zostanie niezwłocznie poinformowana drogą elektroniczną o zakwalifikowaniu / niezakwalifikowaniu się do uczestnictwa w Programie Wiarygodna Szkoła. W przypadku pozytywnej decyzji Uczestnikowi Programu zostaje nadana licencja na korzystanie z logotypu Wiarygodnej Szkoły oraz Certyfikat. Uczestnik Programu uzyskuje tym samym możliwość korzystania z wszystkich przywilejów Programu, o których mowa w § 3 niniejszego Regulaminu.

4. Certyfikat Wiarygodnej Szkoły jest wystawiany w oparciu o wyniki z egzaminów maturalnych i Edukacyjnej Wartości Dodanej opracowanej przez Instytut Badań Edukacyjnych. Uczestnik Programu może uzyskać nowy Certyfikat za kolejny rok szkolny po spełnieniu przesłanek, o których mowa w § 4 i § 5 ust. 1 i 2 Regulaminu. 5. Uczestnik Programu jest uprawniony do posługiwania się wydanym Certyfikatem bezterminowo, bez względu na kontynuację uczestnictwa w kolejnych edycjach Programu.

6. Informacje o wyróżnionej szkole opublikowane w wizytówce, o której mowa w § 3 pkt.b pozostają widoczne dla użytkowników strony internetowej bezterminowo, bez względu na kontynuację uczestnictwa w kolejnych edycjach Programu.

§ 6

1. Po przystąpieniu do Programu Uczestnik otrzymuje na wskazany przez niego adres e-mail do wypełnienia formularz zawierający dane jego Szkoły w celu przygotowania wizytówki publikowanej na stronie internetowej www.wiarygodnaszkola.pl.

2. Po otrzymaniu formularza, Organizator Programu przygotowuje niezwłocznie wizytówkę, którą następnie umieszcza na stronie internetowej Programu.

3. Informacje publikowane w wizytówce są zgodne z danymi wskazanymi przez Uczestnika Programu, który ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawdziwość i aktualność informacji.

4. W czasie trwania Programu Uczestnik zobowiązuje się do informowania Organizatora Programu o zmianie informacji określających dane Uczestnika.

5. Uczestnik Programu w każdym czasie może dokonać zmiany treści czy innych publikowanych elementów (zdjęcia, logo, film) w wizytówce poprzez wysłanie zgłoszenia na adres e-mail: biuro@wiarygodnaszkola.com.

§ 7

1. Uczestnik Programu może zostać wykluczony z Programu Wiarygodna Szkoła jeżeli:

- zostanie postawiony w stan likwidacji,

- narusza postanowienia Regulaminu.

2. W przypadku wykluczenia Uczestnika z Programu Wiarygodna Szkoła traci on prawo do korzystania z materiałów otrzymanych przez Uczestnika Programu w tym prawo do korzystania z logotypu Wiarygodnej Szkoły i Certyfikatu oraz korzystania z gwarantowanych przez Program przywilejów i usług. Szkoła, która utraciła status Uczestnika Programu jest zobowiązana usunąć wszelkie informacje i materiały graficzne ze strony internetowej oraz z jakichkolwiek innych miejsc, w których zostały umieszczone, a kojarzące się z Programem Wiarygodna Szkoła.

3. O wykluczeniu z Programu Uczestnik zostanie poinformowany decyzją wysłaną w formie pisemnej.

4. Wykluczony Uczestnik Programu może się powtórnie ubiegać o przystąpienie do Programu w kolejnym roku szkolnym pod warunkiem spełnienia warunków, o których mowa w § 4 i § 5 ust. 1 i 2 Regulaminu.

5. Osoby niebędące Uczestnikami Programu mają możliwość zgłaszania na adres e-mail: biuro@wiarygodnaszkola.com lub za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Programu uwag i zastrzeżeń dotyczących Uczestników w kontekście spełniania przez nich warunków wymaganych do uczestnictwa w Programie.

6. Po otrzymaniu uwag i zastrzeżeń, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, Organizator zwróci się do danego Uczestnika o złożenie stosownych wyjaśnień.

7. Uzasadnione w opinii Organizatora Programu zgłoszenia mogą stanowić podstawę do wykluczenia z Programu Wiarygodna Szkoła.

§ 8

1. Okres uczestnictwa w Programie wynosi 12 miesięcy od daty podpisania Umowy.

2. Każdy uczestnik ubiegający się o uczestnictwo/uczestniczący w programie ma możliwość w każdym czasie trwania Programu zrezygnować z jego udziału bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Przy czym uznaje się, że uiszczone opłaty nie podlegają zwrotowi a należne stają się w całości wymagalne i przysługujące Organizatorowi Programu w wyniku przygotowania spersonalizowanych produktów marketingowych. Rezygnację z uczestnictwa w Programie uczestnik składa na adres: Wiarygodna Firma Sp. z o.o., pl. Strzelecki 25, 50-224 Wrocław w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.

3. Z chwilą rezygnacji z uczestnictwa w Programie Wiarygodna Szkoła Uczestnik traci prawo do korzystania z materiałów otrzymanych przez Uczestnika Programu w tym prawo do korzystania z logotypu Wiarygodnej Szkoły i Certyfikatu oraz korzystania z gwarantowanych przez Program przywilejów i usług oraz zobowiązany jest usunąć wszelkie informacje i materiały graficzne ze strony internetowej oraz z jakichkolwiek innych miejsc, w których zostały umieszczone, a kojarzące się Programem Wiarygodna Szkoła.

§ 9

1. Uczestnik Programu wyraża zgodę na przetwarzanie danych dotyczących Szkoły w szczególności takich jak: pełna i skrócona nazwa szkoły, adres siedziby, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, logo firmy w celach marketingowych i informacyjnych oraz umieszczenie ich na stronie internetowej www. wiarygodnaszkola.pl.

2. Dyrektor Szkoły wyraża zgodę na publikowanie i rozpowszechnianie wizerunku Szkoły w postaci zdjęć i prezentacji multimedialnej (film) zamieszczonych w wizytówce i innych materiałach promocyjnych Programu.

3. Uczestnikom Programu przysługuje prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich poprawiania i usuwania. Wszelkie zmiany lub usunięcie powyższych treści należy zgłaszać za pośrednictwem adresu mailowego: biuro@wiarygodnaszkola.com.

4. Uczestnik Programu wyraża zgodę na otrzymywanie w formie elektronicznej informacji handlowych na temat usług oferowanych przez Partnerów Programu Wiarygodna Firma.

§ 10

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Programu powinny być kierowane na piśmie na adres siedziby Organizatora Programu: Wiarygodna Firma Sp. z o.o., pl. Strzelecki 25, 50-224 Wrocław.

2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko osoby składającej reklamację, adres do korespondencji oraz opis podstaw reklamacji.

3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania osoba składająca reklamację zostanie poinformowana listownie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

4. Organizator Programu zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości Regulaminu lub niezastosowania się przez Uczestnika Programu do postanowień Regulaminu.

§ 11

1. Biorąc udział w Programie Wiarygodna Szkoła Uczestnik Programu wyraża zgodę na stosowanie się do postanowień niniejszego Regulaminu.

2. Organizator Programu zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw nabytych przez Uczestników Programu. O zmianie Regulaminu Organizator Programu poinformuje na stronie internetowej www.wiarygodnaszkola.pl. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jego opublikowania. Jeżeli Organizator Programu otrzyma od Uczestnika przed upływem terminu wyżej wskazanego pisemne oświadczenie o nie przyjęciu warunków nowego regulaminu, umowa zostaje rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym.

3. Uczestnik Programu nie może bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Organizatora Programu pod rygorem nieważności przenieść praw i obowiązków wynikających z uczestnictwa w Programie na inne podmioty lub osoby.

4. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego polskiego prawa.

5. Wszelkie spory wynikłe z umowy zawartej pomiędzy Uczestnikiem Programu a Organizatorem Programu rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla miejsca siedziby Organizatora Programu.

TOP