szkola
przezdszkole
firma
esklep
stacja
gmina

Regulamin

REGULAMIN PROGRAMU WIARYGODNA SZKOŁA

§ 1

1.Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w V edycji Programu Wiarygodna Szkoła w kategorii Szkoły
Podstawowe,obowiązuje w roku szkolnym 2017/2018
2.Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

a) Organizator Programu - Wiarygodna Firma Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Strzelecki 25, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000451075, kapitał zakładowy 212.000 zł w całości opłacony.
b) Laureat – Szkoła przystępująca do Programu po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie.
c) Program Wiarygodna Szkoła lub Program – program promocji szkół, które w sposób nie budzący wątpliwości realizują swoje cele statutowe na odpowiednim, zgodnym z przyjętymi kryteriami przez Program poziomie. V edycja Programu Wiarygodna Szkoła obowiązuje w roku szkolnym 2017/2018.
d) Szkoła – Podstawowa szkoła publiczna lub niepubliczna, ubiegająca się o udział w Programie, która spełniła łącznie warunki przewidziane w § 4 niniejszego Regulaminu.
e) Certyfikat Laureata Programu Wiarygodna Szkoła jest przyznawany przez Organizatora Programu po dokonaniu wnikliwej analizy przesłanych przez Laureata programu dokumentów aplikacyjnych. Należny wyłącznie uczestniczącym w Programie Szkołom, spełniającym kwalifikowane kryteria określone w § 5 Regulaminu.
f) Formularz Deklaracji Uczestnictwa w Programie Wiarygodna Szkoła lub Formularz – umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy Organizatorem Programu a Szkołą ubiegającą się o uczestnictwo w Programie na warunkach określonych w Regulaminie, dostępny na stronie internetowej www.wiarygodnaszkola.pl.
g) Regulamin – niniejszy Regulamin Programu Wiarygodna Szkoła dostępny na stronie internetowej www.wiarygodnaszkola.pl oraz w siedzibie Organizatora Programu.
h) Wizytówka – podstrona internetowa utworzona i utrzymywana przez Organizatora Programu na rzecz Laureata
Programu, która zawiera dane udostępnione przez niego na potrzeby Programu, tj.:

• pełna nazwa szkoły,
• adres siedziby,
• adres strony internetowej,
• numer telefonu,
• adres email,
• logo,
• słowa klucze najlepiej opisujące szkołę,
• opis szkoły.

i) Partner Programu – podmiot, który współpracuje z Organizatorem przy realizacji Programu, a także taki, który
popiera jego inicjatywę i misję.
j) Umowa – rozumie się przez to Deklarację Uczestnictwa w Programie oraz Regulamin Programu, które razem obligatoryjnie poświadczają fakt przystąpienia do Programu Wiarygodna Szkoła.
k) CKE-Centralna Komisja Egzaminacyjna.
l) OKE-Okręgowa Komisja Egzaminacyjna.

§ 2

1.Celem Programu Wiarygodna Szkoła jest:

a) Umożliwienie i ułatwienie rodzicom oraz potencjalnym uczniom dokonania oceny i porównania Szkół.
b) Wspieranie rozwoju i pozycji szkół będących Laureatami Programu poprzez promocję ich pozytywnego wizerunku wynikającego z odpowiedniego poziomu nauczania i bezpieczeństwa uczniów oraz z uczestnictwa w Programie Wiarygodna Szkoła.
c) Wyróżnienie Laureatów Programu oraz Dyrekcji Szkoły w związku z wysokim poziomem zarządzania.

§ 3

1.  Laureat Programu Wiarygodna Szkoła uzyskuje:

a) Możliwość promocji Szkoły będącej Laureatem Programu poprzez stworzenie wizytówki wraz z informacjami o
Szkole na stronie internetowej www.wiarygodnaszkola.pl prowadzonej przez Organizatora Programu.
b) Spersonalizowane materiały marketingowe promujące pozytywny wizerunek wynikający z uczestnictwa w Programie. Materiały
udostępniane są w formie elektronicznej za pośrednictwem panelu użytkownika dostępnego na stronie internetowej www.wiarygodnaszkola.pl, o których mowa w formularzu Deklaracji Uczestnictwa.
c) Dostęp do produktów i usług Partnerów Programu w ramach oferty limitowanej przeznaczonej wyłącznie dla Laureatów Programu.
d) Możliwość uzyskania tytułu Laureata Programu Wiarygodna Szkoła po spełnieniu warunków określonych w §5 Regulaminu.
e) Certyfikat Laureata Programu Wiarygodna Szkoła w formie elektronicznej.
f) Dyplom Gratulacyjny dla Dyrekcji w formie elektronicznej.
g) Wizytówkę Laureata.
h) Przekazanie przez Organizatora Programu lokalnym mediom właściwym dla siedziby Laureata informacji o
zdobytym wyróżnieniu za zgodą Dyrektora Szkoły.
i) Wystosowanie przez Organizatora Programu listu informującego Organ Prowadzący Szkołę o uzyskaniu
Certyfikatu Wiarygodna Szkoła (za zgodą Dyrektora Szkoły).

 

§ 4

1. Warunkiem udziału w Programie Wiarygodna Szkoła jest:

a)Podpisanie Deklaracji Uczestnictwa przez osobę upoważnioną do reprezentowania Szkoły i przesłanie jej wraz z podpisanym Regulaminem na adres siedziby Organizatora Programu.
b)Opłacenie kosztów uczestnictwa w Programie na podstawie wystawionej faktury VAT zgodnie z Deklaracją Uczestnictwa.

2. Szkoła zawiera Umowę z Organizatorem Programu za pośrednictwem Dyrektora Szkoły.
3. Szkoła ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawdziwość i rzetelność danych przesłanych Organizatorowi Programu. Organizator Programu zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia Umowy w przypadku nie dostarczenia dokumentów, o których mowa w § 4, ust. 1a lub przedstawienia dokumentów, których autentyczność budzi uzasadnione wątpliwości, a także podania przez Podmiot ubiegający się o uczestnictwo w Programie błędnych lub nieaktualnych danych przy zawarciu Umowy.

§ 5

1. Laureatem Programu może zostać Szkoła, która po zakwalifikowaniu do Programu spełnia
poniższe kryteria:

a) Uzyskała na podstawie skali staninowej opracowanej przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w wynikach
Sprawdzianu przeprowadzanego w roku szkolnym 2015/2016, co najmniej czwarty stanin z części I ogólnej, oraz czwarty stanin z części II językowej. Wynik ogłaszany jest przez Okręgowa Komisję Egzaminacyjna właściwą dla położenia geograficznego Szkoły/Laureata Programu.
b) uzyskała pozytywną ocenę w ilości min. 80 pkt. w procesie weryfikacji kryteriów bazy i bezpieczeństwa, o których mowa w ust. 2.

2.  Laureat Programu Szkoła oprócz kryterium edukacyjnego określonego w ust. 1 musi spełnić poniższe kryteria bazy i bezpieczeństwa w wysokości określonej w ust. 1 b) niniejszego paragrafu:

a) kryterium bazy lub dostępu do niej, według określonych poniżej zasad:

• za posiadanie lub dostęp do Internetu przyznaje się odpowiednio 10 pkt. lub 5 pkt.,
• za posiadanie pracowni komputerowych przyznaje się odpowiednio 5 pkt. za każdą,
• za funkcjonowanie w szkole platformy edukacyjnej - 5 pkt.,
• za funkcjonowanie elektronicznego dziennika - 5 pkt.,
• za posiadanie w budynku szkolnym ogólnodostępnej sieci Wi-Fi - 5pkt.,
• za posiadanie lub dostęp do biblioteki przyznaje się odpowiednio 10 pkt. lub 5 pkt.,
• za posiadanie lub dostęp do infrastruktury sportowej (boiska, sale gimnastyczne, hale sportowe, korty
tenisowe, pływalnia, itp.) przyznaje się odpowiednio 10 pkt. lub 5 pkt.,
• za posiadanie świetlicy szkolnej zabezpieczającej potrzeby dzieci i rodziców czynnej do 8 godzin dziennie
przyznaje się 10 pkt., czynnej powyżej 8 godzin dziennie przyznaje się 20 pkt.,
• za posiadanie stołówki z własną kuchnią lub dostęp do dożywiania przyznaje się odpowiednio 20 pkt. lub 10 pkt.,
• za uczestnictwo w dodatkowych programach dożywiania, np.”Szklanka mleka” lub innych przyznaje się odpowiednio po 5 pkt. za każdy program.

Spełnienie kryterium bazy wymaga uzyskania min. 40 pkt.

b)kryterium bezpieczeństwa, do którego zalicza się:

• posiadanie certyfikatu np. „Bezpieczna Szkoła”, za które przyznaje się 10 pkt.,
• uczestnictwo w innym programie potwierdzającym bezpieczeństwo Szkoły udokumentowane certyfikatem, za które przyznaje się 10 pkt.,
• przedstawienie katalogu działań w Szkole mających służyć zapewnieniu bezpieczeństwa (np. ogrodzenie
terenu Szkoły, monitoring lub inne), gdzie przyznaje się po 5 pkt. za każde działanie,
• posiadanie(w Tabeli Kryteriów zaznaczyć krzyżykiem) instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w tym planu
ewakuacji zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada
1992 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 1992 r., nr 92, poz. 460 z późniejszymi zmianami), za które przyznaje się 20 pkt.

Spełnienie kryterium bezpieczeństwa wymaga uzyskania min. 40 pkt.
3. Po zakończeniu procesu weryfikacji, Szkoła ubiegająca się tytuł Laureata Programu Wiarygodna Szkoła zostanie niezwłocznie poinformowana drogą elektroniczną o przyznaniu wyróżnienia. W przypadku pozytywnej weryfikacji Laureatowi Programu zostaje nadana licencja na korzystanie z logotypu i tytułu LAUREATA PROGRAMU WIARYGODNA SZKOŁA. Laureat Programu uzyskuje tym samym możliwość korzystania z wszystkich przywilejów Programu, o których mowa w § 3 ust.2.
4. Laureat Programu jest uprawniony do posługiwania się wydanym Certyfikatem bezterminowo, bez względu na kontynuację uczestnictwa w kolejnych edycjach Programu.
5. Informacje o nadanym wyróżnieniu opublikowane w wizytówce, o której mowa w § 3 pkt.a pozostają widoczne dla użytkowników strony internetowej bezterminowo, bez względu na kontynuację uczestnictwa w kolejnych edycjach Programu.

§ 6

1. Po przystąpieniu do Programu Laureat otrzymuje na wskazany przez niego adres e-mail do wypełnienia formularz zawierający dane jego Szkoły w celu przygotowania wizytówki publikowanej na stronie internetowej www.wiarygodnaszkola.pl.
2. Po otrzymaniu formularza, i uregulowania płatności wynikających z faktury Vat wystawionej na podstawie deklaracji.Organizator Programu przygotowuje w ciągu 7 dni roboczych wizytówkę, którą następnie umieszcza na stronie internetowej Programu.
3. Informacje publikowane w wizytówce są zgodne z danymi wskazanymi przez Laureata Programu, który ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawdziwość i aktualność informacji.
4. W czasie trwania Programu Laureat zobowiązuje się do informowania Organizatora Programu o zmianie informacji określających dane Laureata.
5. Laureat Programu w każdym czasie może dokonać zmiany treści czy innych publikowanych elementów (zdjęcia, logo, film) w wizytówce poprzez wysłanie zgłoszenia na adres e-mail: biuro@wiarygodnaszkola.pl.

§ 7

1. Laureat Programu może zostać wykluczony z Programu Wiarygodna Szkoła jeżeli:

• zostanie postawiony w stan likwidacji,
• narusza postanowienia Regulaminu,
• nie opłaci kosztów uczestnictwa.

2. W przypadku wykluczenia Laureata z Programu Wiarygodna Szkoła traci on prawo do korzystania z materiałów otrzymanych przez Laureata Programu w tym prawo do korzystania z logotypu Wiarygodnej Szkoły i Certyfikatu Laureat Programu Wiarygodna Szkoła oraz korzystania z gwarantowanych przez Program przywilejów i usług. Szkoła, która utraciła status Laureata Programu jest zobowiązana usunąć wszelkie informacje i materiały graficzne ze strony internetowej oraz z jakichkolwiek innych miejsc, w których zostały umieszczone, a kojarzące się z Programem Wiarygodna Szkoła.
3. O wykluczeniu z Programu Laureat zostanie poinformowany decyzją wysłaną w formie pisemnej.
4. Wykluczony Laureat Programu może się powtórnie ubiegać o przystąpienie do Programu w kolejnym roku szkolnym pod warunkiem spełnienia warunków, o których mowa w § 4 Regulaminu.
5. Osoby niebędące Laureatami Programu mają możliwość zgłaszania na adres e-mail:
biuro@wiarygodnaszkola.pl lub za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Programu
uwag i zastrzeżeń dotyczących Laureatów w kontekście spełniania przez nich warunków wymaganych do
uczestnictwa w Programie.
6. Po otrzymaniu uwag i zastrzeżeń, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, Organizator zwróci się do danego Laureata o złożenie stosownych wyjaśnień.
7. Uzasadnione w opinii Organizatora Programu zgłoszenia mogą stanowić podstawę do wykluczenia z Programu Wiarygodna Szkoła.

§ 8

1. Każdy uczestnik ubiegający się o uczestnictwo/uczestniczący w programie ma możliwość w każdym czasie trwania Programu zrezygnować z jego udziału bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Przy czym uznaje się, że uiszczone opłaty nie podlegają zwrotowi, a należne stają się w całości wymagalne i przysługujące Organizatorowi Programu w wyniku przygotowania spersonalizowanych produktów marketingowych. Uczestnik składa rezygnację z uczestnictwa w Programie na adres: Wiarygodna Firma Sp. z o.o., pl. Strzelecki 25, 50-224 Wrocław w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Z chwilą rezygnacji z uczestnictwa w Programie Wiarygodna Szkoła Laureat traci prawo do korzystania z materiałów otrzymanych przez Laureata Programu w tym prawo do korzystania z logotypu Wiarygodnej Szkoły i Certyfikatu Laureata Programu Wiarygodna Szkoła oraz korzystania z gwarantowanych przez Program przywilejów i usług oraz zobowiązany jest usunąć wszelkie informacje i materiały graficzne ze strony internetowej oraz z jakichkolwiek innych miejsc, w których zostały umieszczone, a kojarzące się Programem Wiarygodna Szkoła.

§ 9

1. Laureat Programu wyraża zgodę na przetwarzanie danych dotyczących Szkoły w szczególności takich jak pełna i skrócona nazwa szkoły, adres siedziby, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, logo firmy w celach marketingowych i informacyjnych oraz umieszczenie ich na stronie internetowej www.wiarygodnaszkola.pl.
2. Dyrektor Szkoły wyraża zgodę na publikowanie i rozpowszechnianie wizerunku Szkoły w postaci zdjęć i w prezentacji multimedialnej (film) zamieszczonych w wizytówce i innych materiałach promocyjnych Programu.
3. Laureatom Programu przysługuje prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich poprawiania i usuwania. Wszelkie zmiany lub usunięcie powyższych treści należy zgłaszać za pośrednictwem adresu mailowego: biuro@wiarygodnaszkola.pl
4. Laureat Programu wyraża zgodę na otrzymywanie w formie elektronicznej informacji handlowych na temat usług oferowanych przez Partnerów Programu Wiarygodna Firma.
5. Niniejszy Regulamin obowiązuje w V Edycji Programu Wiarygodna Szkoła lub do czasu zmiany regulaminu i poinformowania w niej Laureatów Programu.

§ 10

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Programu powinny być kierowane na piśmie na adres siedziby Organizatora Programu: Wiarygodna Firma Sp. z o.o., pl. Strzelecki 25, 50-224 Wrocław.
2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko osoby składającej reklamację, adres do korespondencji oraz opis podstaw reklamacji.
3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania osoba składająca reklamację zostanie poinformowana listownie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
4. Organizator Programu zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości Regulaminu lub niezastosowania się przez Laureata Programu do postanowień Regulaminu.

§ 11

1. Biorąc udział w Programie Wiarygodna Szkoła Laureat Programu wyraża zgodę na stosowanie się do postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Organizator Programu zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw nabytych przez Laureatów Programu. O zmianie Regulaminu Organizator Programu poinformuje na stronie internetowej www.wiarygodnaszkola.pl. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jego opublikowania. Jeżeli Organizator Programu otrzyma od Laureata przed upływem terminu wyżej wskazanego pisemne oświadczenie o nie przyjęciu warunków nowego regulaminu, umowa zostaje rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym.
3. Laureat Programu nie może bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Organizatora Programu pod rygorem nieważności przenieść praw i obowiązków wynikających z uczestnictwa w Programie na inne podmioty lub osoby.
4. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego polskiego prawa.
5. Wszelkie spory wynikłe z umowy zawartej pomiędzy Laureatem Programu a Organizatorem Programu rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla miejsca siedziby Organizatora Programu.

 

TOP