Jak jest naliczane i co wpływa na wynagrodzenie urlopowe nauczyciela w 2024 roku?

Jest powszechnie wiadomo, że nauczyciele korzystający z urlopu otrzymują określone wynagrodzenie za ten czas. To wynagrodzenie jest nazywane „średnią urlopową”. Do jej składników zaliczają się między innymi średnia z godzin ponadwymiarowych, dodatek funkcyjny oraz dodatek motywacyjny. Ale jak dokładnie wyliczyć takie wynagrodzenie urlopowe dla nauczyciela?

Zgodnie z art. 67 ustawy Karta Nauczyciela, każdemu nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego, które byłoby mu wypłacone, gdyby kontynuował pracę w tym okresie. Wynagrodzenie to ustalane jest na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z wszystkich miesięcy danego roku szkolnego, które poprzedzały miesiąc rozpoczęcia urlopu. Jeżeli jednak nauczyciel ma krótszy staż pracy niż rok szkolny, to jego wynagrodzenie urlopowe oblicza się na podstawie okresu, przez jaki był zatrudniony.

Informacje dostępne na „Portalu Oświatowym” wskazują, że nauczyciele pracujący w szkołach i placówkach zarówno samorządowych, jak i prowadzonych przez organy administracji rządowej, mogą korzystać z urlopu wypoczynkowego według jednego z dwóch reżimów. Pierwszy, tzw. reżim feryjny, dotyczy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach funkcjonujących według kalendarza feryjnego. Wyjątkiem są tutaj osoby pełniące funkcje kierownicze. Drugi reżim, nieferyjny, dotyczy nauczycieli pracujących w szkołach i placówkach nieferyjnych oraz nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze lub zastępujących osoby na takich stanowiskach przez co najmniej 10 miesięcy.