Studia na kierunku Zarządzanie Oświatą

Zarządzanie oświatą wymaga odpowiedniego wykształcenia. W tym celu można ukończyć studia podyplomowe, które uprawniają do objęcia stanowiska dyrektora czy kierownika szkoły, przedszkola lub innej placówki oświatowej.

Zarządzanie oświatą – wykształcenie

Ukończenie studiów podyplomowych daje większe możliwości na rynku pracy. Absolwent ma uprawnienia w zakresie zarządzania placówką oświatową. Może prowadzić nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły, pracować w jednostkach samorządu terytorialnego, pełnić stanowiska kierownicze lub zajmować się problematyką oświatową w organizacji. Studia podyplomowe dla nauczycieli online oprócz wiedzy praktycznej, pozwalają zdobyć odpowiednie wykształcenie.

Absolwenci Instytutu Nowoczesnej Edukacji, który jest jednostką edukacyjną, funkcjonującą jako filia rekrutacyjna WSH-E w Brzegu i UNS w Łodzi, są poszukiwani na rynku pracy, dlatego też bardzo szybko zatrudniani. Zdobywają dobrze płatną pracę lub mogą awansować. Jest wiele wolnych stanowisk kierowniczych, więc warto się kształcić. Ukończenie studiów podyplomowych pozwala na wykorzystanie zdobytej wiedzy w życiu zawodowym.

Studia podyplomowe – tryb nauczania

Studia podyplomowe z zakresu zarządzania oświatą trwają rok i charakteryzują się przede wszystkim profilem praktycznym. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych wykładowców – praktyków. INE wprowadził edukację zdalną, która jest wygodną formą zdobywania wiedzy oraz umiejętności, ale nie odstaje jakością od klasycznej formuły studiowania. Zarządzanie oświatą online daje też możliwości uzupełnianie studiów o dodatkowe szkolenia, kursy i webinary, zarządzania zasobami ludzkimi.

Do innych zalet można zaliczyć:

  • brak egzaminu końcowego i pracy dyplomowej
  • możliwość studiowania dwóch kierunków jednocześnie (z transferem ocen)
  • rabat w wysokości do 10% na drugi kierunek.

Dzięki temu, że partnerskie uczelnie wprowadzają na bieżąco nowe kierunki, można wciąż podnosić swoje kwalifikacje. W dzisiejszych czasach jest to wskazane, ponieważ w oświacie wciąż następują zmiany i pojawiają się wakaty do obsadzenia. Mając odpowiednie kwalifikacje, można liczyć na dobrze płatną pracę.

Program studiów dla nauczycieli

Studia podyplomowe są przeznaczone dla psychologów, nauczycieli i terapeutów. Można wybrać również pedagogikę specjalną, rozwój osobisty lub bezpieczeństwo. Jeśli chodzi studia podyplomowe dla nauczycieli online, w ofercie są kierunki: język polski, matematyka, biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, muzyka i plastyka, technika, informatyka, język angielski (w wychowaniu przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym); edukacja dla bezpieczeństwa, przygotowanie pedagogiczne, bibliotekarstwo, zarządzanie oświatą.

Do wyboru są również studia podyplomowe oligofrenopedagogika, surdopedagogika, tyflopedagogika, edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu; etyka, integracja sensoryczna, logopedia, neurologopedia, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, wychowanie do życia w rodzinie, edukacja integracyjna i włączająca; diagnoza i terapia pedagogiczna oraz dydaktyka języka polskiego.

Co jest warunkiem ukończenia studiów podyplomowych?

Student musi obowiązkowo odbyć praktyki, podlegające zaliczeniu. Uzyskuje kwalifikacje w zakresie nauczania we wszystkich typach szkół lub w placówkach rehabilitacyjnych, które zajmują się edukacją osób z niepełnosprawnością intelektualną. Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie Świadectwa wydanego przez Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu, zgodnego z Rozporządzenie MN i SW z dnia 12.09.2018 r.

Absolwent studiów podyplomowych mając świadectwo ukończenia studiów podyplomowych będzie przygotowany do pracy w przedszkolach, szkołach i w poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz specjalistycznych, na stanowisku koordynatora placówki oświatowej, jak i w instytucjach, które wpierają i nadzorują edukację, w tym ze specjalnymi potrzebami. Może też wspomagać zespół nauczycielski w danej placówce. Wykonywana praca zależy oczywiście od wybranego kierunku.

Organizacja i zarządzanie oświatą

Studia podyplomowe mają na celu przygotowanie do pracy na stanowisku dyrektora czy kierownika w szkole, przedszkolu, jak i w innej oświatowej placówce. Organizacja i zarządzanie oświatą pomaga zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do planowania i organizowania oraz kierowania instytucjami. Studia przygotowują do wprowadzania zmian systemowych i pozwalają poznać zasady zarządzania finansami oraz majątkiem szkolnym. Są dobrym wyborem dla nauczycieli, którzy chcieliby podnosić swoje kwalifikacje i awansować.

Program kierunku obejmuje, m.in.: zarządzanie jakością, etykę zarządzania, kierowanie zasobami ludzkimi, prawo oświatowe i gospodarcze, psychologię w kierowaniu placówką, komputerowe wspieranie zarządzania szkołą, marketingowe przesłanki zarządzania, kontrolę zarządczą, wybrane problemy edukacji, nadzór pedagogiczny w szkołach, praktykę. Osoby zainteresowane zdobyciem dodatkowego wykształcenia lub przygotowujące się do objęcia funkcji kierowniczej w oświacie, powinni zainteresować się studiami podyplomowymi.