Nowe zasady dotyczące prac domowych i lekcji religii według projektu rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN) ujawniło szczegóły projektu rozporządzenia, które ma na celu zmniejszenie obciążenia uczniów szkół podstawowych pracami domowymi. Według tego projektu, młodsi uczniowie, czyli ci z klas I-III mają być całkowicie zwolnieni z wykonywania „pisemnych i praktycznych” zadań domowych. Natomiast dla starszych uczniów, tych z klas IV-VIII zadania domowe nie będą już obligatoryjne. Ważnym elementem tego projektu rozporządzenia jest również zapis dotyczący lekcji religii.

MEN opublikowało swój najnowszy projekt 26 stycznia, a harmonogram prac nad nim wskazuje na możliwość jego podpisania jeszcze przed końcem lutego. Projekt ten może być śledzony na stronie MEN, gdzie można zapoznać się z postępami prac nad nim. Po zakończeniu procesu konsultacji i podpisaniu dokumentu nowe przepisy wejdą w życie po upływie 14 dni od momentu ich ogłoszenia.

Na jakie konkretne zmiany mogą liczyć uczniowie według projektu ograniczenia prac domowych? MEN zamierza całkowicie odpuścić młodszym uczniom klasy I-III zadawanie zadań domowych. Dla starszych uczniów zadania i dodatkowe projekty nie będą już obowiązkowe, a co więcej, nie będą podlegały ocenie. Wszystkie te zmiany mają zostać wprowadzone poprzez rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 2572). W ramach tego rozporządzenia nauczyciele klas IV-VIII będą mogli zadawać pracę domową, jednak nie będzie ona obowiązkowa dla ucznia i nie będziemy z niej wystawiać oceny.

Zamiast tradycyjnej oceny za wykonanie pracy domowej, uczniowie otrzymają informację zwrotną od nauczyciela. To innowacyjne podejście ma na celu ułatwienie procesu edukacyjnego i redukcję stresu związanego z ocenianiem.