Zagadnienia społeczno-emocjonalnego rozwoju dziecka w pierwszych sześciu latach życia

Magdalena Czub i Joanna Matejczuk są autorami publikacji zatytułowanej „Rozwój społeczno-emocjonalny w pierwszych sześciu latach życia. Perspektywa jednostki, rodziny i społeczeństwa”. Praca ta została stworzona z myślą o zilustrowaniu procesu wczesnego rozwoju społeczno-emocjonalnego dziecka, uwzględniając przy tym szeroki kontekst społeczny, w ramach którego ten rozwój ma miejsce.

Celem głównym autorek było zaspokojenie braku literatury naukowej dotyczącej kompetencji społeczno-emocjonalnych u dzieci na etapie wczesnego i średniego dzieciństwa. Pragną także zwrócić uwagę społeczeństwa na istotność i znaczenie mechanizmów rządzących procesem wczesnego rozwoju społeczno-emocjonalnego.

W pierwszym rozdziale książki autorki nakreślają teoretyczne ramy do analizy fenomenów, które zostaną poddane dalszym rozważaniom. Następnie, w kolejnych sekcjach pracy, podejmują się zagadnienia definiowania rozwoju kompetencji społeczno-emocjonalnych oraz konsekwencji doświadczeń z pierwszych lat życia dla funkcjonowania w późniejszych fazach rozwoju. Czwarty rozdział jest poświęcony bliższemu omówieniu uwarunkowań środowiskowych wpływających na rozwój społeczno-emocjonalny.

Kolejny, piąty rozdział prezentuje wyniki projektu badawczego skupionego na gromadzeniu informacji na temat społeczno-emocjonalnego funkcjonowania małych dzieci w Polsce. Wzięto tu pod uwagę także dane opisujące przebieg rozwoju dziecka od momentu narodzin aż do końca przedszkola, przedstawione przez pryzmat procesów regulacji emocji i interakcji społecznych. Ostatni, siódmy rozdział, ukazuje zdaniem autorek najistotniejsze współczesne zagrożenia dla rozwijającego się emocjonalnego świata dziecka i jego relacji z innymi ludźmi.

Publikacja ta może okazać się niezwykle użyteczna zarówno dla rodziców, jak i nauczycieli pracujących w przedszkolach czy w edukacji wczesnoszkolnej. Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z jej treścią.