Bezpieczeństwo podczas wycieczek szkolnych – kluczowe informacje dla rodziców

Opiekunami często są nauczyciele, ale mogą być również rodzice, wolontariusze lub pracownicy niepedagogiczni danej placówki. O tym, kto może pełnić rolę opiekuna decyduje dyrektor szkoły, uwzględniając cel i program wyprawy. Dyrektor ustala również liczbę uczniów przypadających na jednego opiekuna. Rodzic będący opiekunem na wycieczce jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo uczniów według podziału obowiązków i zadań przydzielanych przez kierownika wyprawy. To obejmuje zarówno nadzór nad bezpieczeństwem uczniów jak i kontrolę przestrzegania zasad regulaminu wyprawy.