Krytyczne dni dla uczniów: Czy możliwe jest poprawienie każdej oceny w ostatnich chwilach roku szkolnego?

W kontekście zbliżającego się końca roku szkolnego, uczniowie zastanawiają się, czy jest możliwość poprawy każdej otrzymanej oceny. Kwestia ta ma szczególne znaczenie dla uczniów klasy ósmej oraz tych, którym grozi niezadowalająca ocena końcowa. W przypadku ósmoklasistów, zarówno indywidualne oceny jak i średnia końcowa, mogą wpływać na proces rekrutacyjny do szkół ponadpodstawowych. Z kolei dla uczniów borykających się z trudnościami w nauce, poprawa ocen może oznaczać uniknięcie oceny niedostatecznej.

Nadejście czerwca to dla wielu uczniów moment, który zaznacza ostatnie możliwości do podniesienia swojej średniej ocen. Pierwszym etapem jest zazwyczaj przegląd już zdobytych ocen, a następnie strategia dotycząca tego, które z nich warto poprawić. Jednak pojawia się pytanie: czy da się poprawić każdą ocenę? Odpowiedź na to zagadnienie nie jest zawarta w obowiązujących przepisach prawa oświatowego. Kluczem do rozwikłania tej kwestii jest statut danej szkoły, jak podkreśla artykuł 98 ustawy Prawo oświatowe z 14 grudnia 2016 roku (j.t. Dz.U. z 2023 r. poz. 900). Statut ten określa specyficzne warunki i procedury oceniania wewnątrzszkolnego, które polegają na ewaluacji przez nauczycieli postępów ucznia w przyswajaniu wiedzy i umiejętności oraz na sformułowaniu oceny w odniesieniu do wymogów edukacyjnych wynikających z programu nauczania.

Koniec roku szkolnego zbliża się jednak nieubłaganie, a co za tym idzie, czas na poprawę ocen ucieka. Szczególnie wyraźne to staje się po drugim długim weekendzie majowym, kiedy może okazać się, że uczniom brakuje czasu na poprawę ocen. W sytuacjach, gdy nauczyciel nie jest obecny w szkole z powodu nieprzewidzianych okoliczności, ważne staje się postępowanie zgodnie z art. 44zra Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. Tam czytamy, że w przypadku niewykonania przez nauczyciela lub radę pedagogiczną obowiązków i kompetencji dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, te zadania przejmuje dyrektor szkoły lub inny nauczyciel wyznaczony przez dyrektora. Zatem w przypadku nieobecności nauczyciela z powodu siły wyższej, uczeń powinien zwrócić się do dyrektora szkoły o desygnację innego nauczyciela, który podejmie obowiązki związane z klasyfikacją i oceną ucznia.