Nowy porządek w indywidualnym nauczaniu dzieci – Ministerstwo Edukacji i Nauki wprowadza zmiany

Odświeżona została regulacja dotycząca zasad indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz indywidualnej edukacji uczniów. Kluczowe jest posiadanie orzeczenia, które to umożliwia.

Ministerstwo Edukacji i Nauki w dniu 27 października opublikowało aktualizowany tekst rozporządzenia określającego kanony indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnej nauki dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 1616). Tekst ten uwzględnia poprawki wprowadzone rozporządzeniem ministra z 4 września 2020 r. oraz z 24 sierpnia 2021 r.

Celem indywidualnych lekcji z nauczycielem jest autentyczne wsparcie dla rozwoju dziecka. Rozporządzenie dołączone do obwieszczenia, datowane na 9 sierpnia 2017 r., precyzuje jak należy organizować indywidualne przygotowanie przedszkolne oraz indywidualną edukację dzieci i młodzieży, których kondycja zdrowotna uniemożliwia lub utrudnia uczęszczanie do przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub szkoły.

Należy zauważyć, że organizacja tych zajęć jest czasowo ograniczona do okresu wskazanego w orzeczeniu o konieczności indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego lub orzeczeniu o potrzebie indywidualnej edukacji i nie może trwać dłużej niż do końca roku szkolnego.

W kontekście powyższych informacji warto również odświeżyć kilka podstawowych aspektów zapisanych w tym rozporządzeniu. Są to między innymi:

  • Organizacja indywidualnego przygotowania przedszkolnego oraz edukacji na podstawie zaleceń zawartych w orzeczeniu;
  • Prowadzenie indywidualnych zajęć przez jednego lub dwóch nauczycieli (naprzemiennie) w bezpośrednim kontakcie z dzieckiem lub uczniem;
  • Miejsce tych zajęć to miejsce pobytu dziecka lub ucznia, w tym dom rodzinny, rodzinny dom dziecka, placówka opiekuńczo-wychowawcza lub regionalna placówka opiekuńczo-terapeutyczna;
  • Podczas tych zajęć dzieci realizują podstawę programową wychowania przedszkolnego, a uczeń – ramowe plany nauczania;
  • Zakres i czas prowadzenia zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnej edukacji ustala dyrektor placówki, zgodnie z organem prowadzącym, konsultując jednocześnie decyzję z rodzicami dziecka lub ucznia albo pełnoletniego ucznia;
  • Tygodniowy wymiar tych zajęć jest ściśle uregulowany i może być modyfikowany przez dyrektora po uzgodnieniu z organem (podwyższenie) i po uzgodnieniu z rodzicami (obniżenie).