Planowane testy sprawnościowe dla uczniów szkół podstawowych i średnich w 2024 roku

W najbliższym czasie, konkretnie w marcu i kwietniu 2024 roku, wszystkie szkoły na terenie kraju będą miały za zadanie przeprowadzić testy sprawnościowe. Będą one dotyczyć uczniów zarówno szkół podstawowych, w klasach IV-VIII, jak i uczniów szkół średnich – liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły I stopnia. Nad całością działań będą czuwali nauczyciele wychowania fizycznego.

Szkoła będzie obowiązana do wprowadzenia wyników tych testów, wraz z datą ich przeprowadzenia, masą ciała i wiekiem ucznia, do systemu teleinformatycznego „Sportowe Talenty”. System ten jest prowadzony przez Ministra Sportu i Turystyki.

Nie każdy uczeń będzie zmuszony do przystąpienia do tych testów. W szczególności, zwolnione z nich będą takie placówki jak szkoła podstawowa dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz szkoła specjalna przysposabiająca do pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Zwolnienie dotyczy również uczniów z różnymi niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Same testy sprawnościowe będą obejmować cztery zadania: bieg wahadłowy 10 razy po 5 metrów, 20-sto metrowy wytrzymałościowy bieg wahadłowy według Europejskiego Testu Sprawności Fizycznej – Eurofit, podpór leżąc przodem na przedramionach (deska) oraz skok w dal z miejsca. Każde z tych zadań ma za zadanie pomiar różnych aspektów sprawności fizycznej ucznia.

Celem przeprowadzenia takich testów jest monitorowanie rozwoju fizycznego uczniów, co pozwoli na ocenę ich możliwości oraz stanu kondycji fizycznej. Umożliwi to także samokontrolę i samoocenę uczniom, co z kolei zwiększa ich szanse na sukces w przyszłości. Jednak wyniki tych testów nie wpływają na końcową ocenę z przedmiotu wychowanie fizyczne.

Inicjatywa ta jest odpowiedzią na obserwowany w Polsce od trzech dekad spadek poziomu sprawności fizycznej dzieci i młodzieży. Dane zebrane w systemie „Sportowe Talenty” będą analizowane przez Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy. Dzięki temu możliwe będzie precyzyjniejsze zidentyfikowanie problemów z aktywnością fizyczną dzieci i młodzieży, a na tej podstawie – wprowadzenie działań mających na celu zahamowanie negatywnych trendów w tej dziedzinie. Dodatkowo, dla utalentowanych sportowo uczniów, system ten stwarza możliwość dalszego, indywidualnego rozwoju sportowego.