Wdrożenie antyprzemocowych standardów w szkołach: pierwszy termin już w lutym 2024

Od połowy lutego 2024 roku, placówki edukacyjne będą musiały odpowiedzieć na pytania dotyczące postępów w implementacji tak zwanych standardów antyprzemocowych. Jest to zestaw nowelizowanych zasad mających na celu ochronę najmłodszych uczniów i prowadzenie interwencji, w tym zgłaszanie incydentów przemocy. Niektóre instytucje edukacyjne nadal nie posiadają wzoru, którym mogłyby się kierować przy opracowywaniu tych dokumentów.

Wytyczne do przygotowania lub aktualizacji dokumentów zostały przekazane szkołom pod koniec poprzedniego roku. Wprowadzenie nowych regulacji wynikało z ustawy z dnia 28 lipca 2023 r., zmieniającej Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektóre inne ustawy (Dz.U. z 2023 r. poz. 1606) – art. 7 pkt 6. Sugerowano, aby nowe standardy antyprzemocowe, oparte na tzw. „ustawie Kamilka”, były wprowadzane jak najszybciej.

Od 15 lutego 2024 roku szkoły powinny być przygotowane na pytania ze strony organów nadzorczych na temat postępów w pracach nad wdrażaniem nowych standardów. Na ich opracowanie i implementację placówki mają jeszcze kilka miesięcy czasu. Ważnym terminem jest 15 sierpnia 2024 roku – od tego dnia niewdrożenie standardów może skutkować upomnieniem lub karą do 250 zł. W przypadku ponownego stwierdzenia braku odpowiedniego dokumentu, grozi grzywna nie niższa niż 1000 zł.

Choć niektóre szkoły mają wątpliwości co do treści dokumentu, ze względu na brak szczegółowych wytycznych, podano kluczowe elementy, które powinny znaleźć się w standardach antyprzemocowych. Szkołom zalecano m.in. opieranie się na przykładach standardów opracowanych przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę (organizacja zajmująca się prowadzeniem telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111). Dokument powinien zawierać politykę ochrony dzieci dla danej placówki, zasady edukowania i monitorowania pracowników, procedury zgłaszania i podejmowania interwencji w przypadku podejrzenia przemocy wobec dziecka oraz zasady monitoringu zgodności działań z przyjętymi standardami. Politykę antyprzemocową należy weryfikować co najmniej raz do roku.