Zmiany w statusie prawnym nauczycieli: Karta nauczyciela vs Kodeks pracy

Pomimo iż różne są formy zatrudnienia nauczycieli – umowa o pracę lub mianowanie, wszyscy powinni być traktowani jednakowo pod względem praw pracowniczych. Obecnie jednak nauczyciele mianowani znajdują się w niekorzystnej sytuacji jeżeli chodzi o ochronę przedemerytalną i prawo do wynagrodzenia za czas bezrobocia w przypadku przywrócenia do pracy przez sąd.

Do Rzecznika Praw Obywatelskich przyszły sygnały dotyczące potencjalnego naruszenia konstytucyjnej zasady równości poprzez różnicowanie sytuacji prawnej nauczycieli ze względu na ich formę zatrudnienia. To wywołało dyskusję na temat pilnych zmian, które należy wprowadzić do Karty nauczyciela.

Sytuacja ta skłania do refleksji nad koniecznością modyfikacji przepisów zawartych w Karcie nauczyciela. Celem tych zmian jest zapewnienie wszystkim nauczycielom takich samych praw, niezależnie od formy zatrudnienia, zwłaszcza jeżeli chodzi o ochronę przedemerytalną oraz prawo do wynagrodzenia za cały okres bezrobocia po przywróceniu do pracy przez sąd – zauważył Rzecznik Praw Obywatelskich.

Dla osób pracujących w sektorze publicznym, w tym nauczycieli, obowiązują specjalne przepisy zawarte w Karcie nauczyciela. Te przepisy mają pierwszeństwo przed Kodeksem pracy przy regulacji stosunków pracy. Jednakże, zgodnie z art. 91c ust. 1 Karty nauczyciela, jeżeli sprawa nie jest uregulowana przez przepisy Karty nauczyciela, do jej rozwiązania stosuje się przepisy Kodeksu pracy.

Wyjątek ten został sformułowany bardzo ogólnikowo, bez precyzji co do konkretnych norm prawnych. W praktyce mogłoby to oznaczać, że nauczyciele powinni być chronieni przed zwolnieniem ze względu na wiek przedemerytalny oraz mieć prawo do wynagrodzenia za cały czas pozostawania bez pracy po przywróceniu do pracy przez sąd. Takie bowiem są zasady zawarte w Kodeksie pracy.