W poszukiwaniu prawdziwej wolności: Debata na temat praw i autonomii młodych pokoleń

Ukształtowanie właściwych postaw moralnych u młodych ludzi zaczyna się w domu. To rodzice są głównymi modelami do naśladowania dla dzieci, a przez to mają największy wpływ na kształtowanie systemu wartości młodego człowieka. Równocześnie nauczyciele mają możliwość wpływania na rozwój uczniów poprzez kreowanie odpowiedniego klimatu edukacyjnego.

Ważną rolę w kształtowaniu wolności młodych ludzi odgrywają także postawy obywatelskie. Uczniowie powinni być kształtowani w duchu demokracji, pokoju i otwartości na innych, bez względu na narodowość, rasę czy światopogląd. Niestety, mamy do czynienia z negatywnymi zjawiskami takimi jak antysemityzm, mizoginia czy homofobia, które stanowią zagrożenie dla idei wolności i szacunku dla drugiego człowieka.